- Vi kan bruke mer, men må likevel spare

- Vi kan bruke mer, men må likevel spare

- Kommunen ligger an til å gå med overskudd i 2021. Det gir oss både mer penger på bok og muligheten til å styrke tjenestene i 2022. Samtidig er det viktig at vi viderefører sparetiltakene som skal sikre kommunen en sunn og trygg økonomi fremover, sier kommunedirektør Egil Johansen.Kommunedirektør Egil Johansen. 

I kveld presenterer Egil Johansen sitt forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022-2025 for kommunestyret. Driftsbudsjettet utgjør rundt 4,6 milliarder kroner i 2022, og det foreslås investeringer for omlag en halv milliard. Et bedre resultatet enn forventet i 2021 gir kommunen et noe større handlingsrom enn antatt.

- Rentene ble satt ned i forbindelse med koronapandemien, og pensjonsutgiftene ble lavere enn forventet. Tønsberg har også opplevd en befolkningsvekst som er større enn landet for øvrig, og det gir kommunen økte skatteinntekter. I tillegg har vi hatt god styring og god kostnadskontroll i virksomhetene våre. Til sammen ligger dette an til å gi oss et overskudd i 2021 på rundt 90 millioner kroner, og det gjør det mulig å løsne litt på livremmen i 2022. Samtidig må vi fortsette å jobbe med effektivisering og innsparing for å ha mulighet til oppnå de resultatene vi har som mål i fremtiden, sier Johansen.

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 8. desember.

Les kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan her. (PDF, 8 MB) 

Følg kommunestyremøtet 3. november kl 18 direkte her

I null over fire år

Prognosene viser at kommunen vil ha i overkant av 420 millioner kroner i disposisjonsfond ved inngangen til 2022.

- Det er omtrent på det nivået et slikt fond bør være, og vi legger opp til at det vil være på omtrent samme størrelse i 2025. Vi foreslår å bruke litt mer penger og å hente noe midler fra fondet i perioden 2022-2024, for så å gå med et overskudd i 2025 og dermed bygge fondet opp igjen, sier Johansen.

Det vil si at kommunen samlet sett vil gå i null gjennom hele økonomiplanperioden.

- Det er et politisk mål at kommunen på sikt skal gå med et overskudd på 1,75 prosent av driftsbudsjettet. Vi er ikke der helt enda, og derfor må vi nå ha to tanker i hodet samtidig. Vi må tillate oss å gjennomføre nødvendige investeringer og tilføre virksomhetene noe mer penger for å styrke tjenestene. Samtidig må vi videreføre tiltakene i omstillingsprosjektet «Handlingsrom 2024», sier Johansen. 

Han er likevel godt fornøyd med at den økonomiske situasjonen i kommunen er på bedringens vei.

- Da Re og Tønsberg ble én kommune i 2020, var situasjonen preget av økende utgifter og inntekter som flatet ut. Både ledere, ansatte og tillitsvalgte i kommunen har gjort en kjempejobb med å kutte kostnader, og i løpet av 2020 og 2021 har vi gjennomført innsparingstiltak for om lag 110 millioner kroner. I 2022 vil innsparingstiltakene utgjøre rundt 30 millioner, sier han.

Mer til alle – mest til helse

Med en økonomi i bedring blir det likevel mulig å bruke noe mer penger fremover, og Johansen forteller at dette vil komme alle tjenesteområdene til gode.

- Vi foreslår nye satsinger for til sammen 82 millioner kroner i 2022. Halvparten av opptrappingen tilfaller mestring og helse, og omfatter åpning av Hogsnes helsehus, nye plasser på Re helsehus og flere bemannede boliger til funksjonshemmede, sier han.

Det er også nye satsinger innenfor oppvekst og læring. De innebærer blant annet en styrking av skolebudsjettene med ca. 8 millioner kroner, med en videre opptrapping mot 2024.

- Også eiendom og tekniske tjenester styrkes, med ca. 7 millioner kroner. Disse midlene skal hovedsakelig gå til vedlikehold av bygg, veier og grøntområder, sier Johansen.

Investerer 500 millioner

Investeringene i budsjettet for 2022 utgjør totalt rundt 500 millioner kroner.

- Inventar og utstyr til Hogsnes helsehus, Hogsnes barnehage, IKT og digitalt utstyr er blant de største investeringene vi foreslår. Utover i perioden blir Presterød barneskole og idrettshall den største investeringen, sier Johansen.

Selvkostområdet innenfor tekniske tjenester utgjør om lag 200 millioner kroner av de samlede investeringene. Samlet sett holder gjeldsnivået seg innenfor handlingsregelen fra kommunesammenslåingen i hele planperioden.

- Regelen sier at realverdien av gjeld som belaster de frie inntektene til kommunen ikke skal økes, og det er en regel vi overholder, sier Johansen.

- Trenger flere klimatiltak

Dokumentet inneholder også kommunens andre klimabudsjett. Det gir en oversikt over tiltak i budsjettet som reduserer CO2-utslipp, og angir størrelse på reduksjonen.

- Tønsberg kommune har satt seg et svært ambisiøst mål om å redusere utslippene av klimagasser med 60 prosent. Selv om det er iverksatt både nasjonale og lokale tiltak som har god effekt, må vi erkjenne at vi er langt unna å nå målet. Derfor vil det være behov for å intensivere denne innsatsen fremover, sier Johansen.

I klimabudsjettet for 2021 ble det lagt inn betydelige kutt som følge av at bompengefinansieringen av Presterødbakken ble iverksatt. Etter at Stortinget vedtok å fjerne bomstasjonen, opphører denne klimagevinsten.

- Hvis vi korrigerer for Presterødbakken, ser vi likevel en klar forbedring i 2022 sammenlignet med 2021. Vi er altså på rett vei, men langt unna å være i mål, sier Johansen.

Til toppen