Nedsatt funksjonsevne

Verdens helseorganisasjon (WHO) påpekte allerede i 1975 at helse også har et seksuelt aspekt og at det gjelder alle mennesker uavhengig av fungering, også personer med ulike typer funksjonshemminger (WHO,1975). 

Alle har en seksuell helse

Alle mennesker fødes med en seksualitet og seksuell helse, uavhengig av kognitiv funksjon og funksjonsevne. Personer som er født med psykisk og/eller fysisk utviklingshemming vil ha reduserte muligheter til å utforske og utvikle sin seksualitet gjennom kunnskap og erfaring. For at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og forsinket utvikling skal ha mulighet til å ivareta sin seksuelle helse, forutsetter det at de mottar informasjon tilpasset eget utviklingstrinn og funksjonsnivå. 

 • Seksualiteten har ingen alder, den er der hele livet. 
 • Barns seksualitet er forskjellig fra voksnes seksualitet. 
 • Seksualitetens utrykk varierer fra person til person. 
 • Seksualiteten er uavhengig av funksjonsnedsettelse. 
 • Seksualitet er et viktig og grunnleggende behov for alle mennesker. 
 • Seksualiteten setter i gang mange følelser, fra frustrasjoner og fortvilelse til stor nytelse og glede. 
 • Seksualiteten utrykkes i energien som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. (Hentet fra NFFS sine sider).  

Fakta om barn og unge med nedsatt funksjonsevne:

En rullestol med en bamse oppi - Klikk for stort bilde
 • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne omfatter flere ulike grupper, inkludert barn med synshemming, barn med bevegelseshemming, barn med hørselshemming, barn med utviklingshemming og barn med psykososiale funksjonsnedsettelser.
 • Flere kroniske sykdommer kan også innebære funksjonsnedsettelse.
 • Felles for alle er at de møter fysiske, sosiale og holdningsmessige barrierer som kan gjøre det vanskelig for dem å delta i samfunnet på lik linje med andre.
 • Disse barrierene kan også gjøre dem mer utsatt for vold og seksuelle overgrep og gjøre det vanskeligere for dem å få hjelp (Hentet fra Redd barna sine sider). 

 

Den voksnes rolle

Voksne som jobber med barn og unge med nedsatt funksjonsevne trenger kompetanse for å legge til rette for alder og utviklingsadekvat seksualitetsundervisning. Dette for at barn og unge skal få muligheten til å utvikle et naturlig forhold til kroppen sin. Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har færre referanserammer. De har mindre muligheter til å sammenligne seg med andre. Dette forutsetter trygge voksne som kan gi barn og unge riktig tilpasset kunnskap og undervisning, uavhengig av utviklingsnivå eller fungeringsevne. Temaer som tilgang til egen kropp, grad av privatliv og forståelse av egne drifter er sentrale. De er i behov av tilpasset støtte og undervisning for å lære om sosiale koder, egne og andres grenser, samt tolke egne drifter. Dette er spesielt viktig med tanke på at barn og unge med nedsatt funksjonsevne og forsinket utvikling har en økt risiko for å bli utsatt for overgrep. Eller at de selv utsetter andre for seksuelle krenkelser. Seksualitet er fortsatt et tema som ansatte/voksen opplever det kan være vanskelig å snakke om. Det å se på seksualitet som et fagområde kan gjøre det lettere å arbeide og håndtere temaet for å bidra til å sikre seksuelle rettigheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

 

Bilde av serien - Klikk for stort bilde

Nrk har laget en serie som heter Kort fortalt-Livsmestring. Og i sesong 5 episode 1 forklares det hva nedsatt funksjonsevne er. Se filmen her

 

 

 

 

Redd Barna har laget opplæringsfilmer for voksne  om hvordan ha undervisning om kropp, grenser og overgrep for barn og unge med særskilt behov for tilrettelegging.

 

 I filmen møter du Hege Mathisen Haug som er spesialpedagog på Skåningsrud skole- og ressurssenter. Hun deler sine erfaringer med å bruke Redd Barnas undervisningsopplegg «Kroppen min eier jeg» for barn og unge med særskilt behov for tilrettelegging. Du møter også to elever på skolen som forteller om hvordan de opplevde undervisningen. 

 

 

Verktøy og ressurser

Under fanene som er aldersinndelt på verktøy og ressurser finner du tilpasset litteratur som også kan brukes til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

Kartleggingsverktøy

forsidebildet på heftet om Trafikklyset - Klikk for stort bildeBrook (2012). Oversatt til norsk ved Hegge (2016).

Trafikklyset- I Norge brukes kartleggingsverktøyet Trafikklyset for å hjelpe fagpersoner med å skille mellom sunn, bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.  Atferden deles inn i sunn (grønn) seksuell atferd, bekymringsfull (gul) seksuell atferd og skadelig (rød) seksuell atferd. Trafikklyset kan brukes til barn og unge med nedsatt funksjonsevne ut i fra hvilke utviklingstrinn og funksjonsnivå barnet og ungdommen har. 

 

 

 

 

Samtaleverktøy

Norges Handikapforbund har sammen med Barnehuset utarbeidet et samtaleverktøy om kropp og egne grenser. Kroppsreglene er et forebyggende samtaleverktøy rettet mot ungdom og voksne med utviklingshemming. Link til nettsiden her. Under finner du link til veileder og kortene. 

 

Play it right- RVTS ØST og Kriminalomsorgen har utviklet Play it right som er et fleksibelt og brukervennlig samtaleverktøy. Målet er å forebygge seksuelle overgrep gjennom å gi unge kunnskap om kropp og seksualitet, samt gjøre fagfolk tryggere på å snakke temaet.

 

 

Filmer du kan bruke til undervisning

|bilde av ulike serier - Klikk for stort bilde

 Newton: Pubertet - 8 episoder som handler om puberteten og sex og sånn  

Kort fortalt – Livsmestring- Hele sesong 4 handler om seksuell helse 

Den magiske kroppen- 15 episoder som omhandler kroppen vår 

Newton: Kroppen (alder 9+)- 14 episoder som handler blant annet om om tanker, følelser, størrelse, homofili, grenser og overgrep 

Superkroppen-  10 episoder om om kroppen, pupper, størrelse, hud, penis, vulva, rumpe, hår, ansikt og alder.  

 

 

Redd Barna har i samarbeid med NRK Super laget "Kroppen min eier jeg" som består av fire tegnefilmer for barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. 

 

 

 

Nettsider

NFSS er et landsdekkende nettverk for fagpersoner som arbeider med seksualitet og funksjonsnedsettelse. Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell.

Seksuellatferd.no har på sin nettside om barn og ungdom med utviklingshemming og/eller autisme. 

Helsenorge.no har på sine nettsider om utviklingshemming hos barn og unge. 

Stiftelsen SOR har laget flere e-læringskurs for alle som arbeider for personer med utviklingshemning, som ligger på helsekompetanse.no.

E-læringskurs og undervisningsmateriell:

 • Kropp, identitet og seksualitettil undervisning og veiledning i skoler, habiliteringstjenester, helsestasjoner og andre som er engasjert i undervisning og veiledning til mennesker med funksjonsnedsettelser.
 •  Betydningen av fritid, kultur og venner har et kapittel som heter Samliv og seksualitet
 • Ingen hemmeligheter- som handler om seksuelle overgrep.
 • Å arbeide i andres hjem- Kurset danner en grunnmur i den kunnskap vi bør ha når vi jobber for personer med utviklingshemming.
 • Trygg i egen seksualitet- Likestillingssenteret. Kurset gir deltageren kunnskap om kjønn, normer, seksualitet og grensesetting rettet mot personer med utviklingshemming og funksjonsvariasjon

 

Unge funksjonshemmede- Laget E-læringskurset Sex som funker- skal øke kompetansen hos tjenestetilbydere som jobber med ungdom, deriblant helsepersonell i skole-, primær- og spesialisthelsetjenestene, pedagoger (inkludert seksualundervisere), ansatte i organisasjoner og ansatte ved ulike informasjonstjenester om seksualitet for ungdom.

 

 

Likestillingssenteret har også laget:

 • Pust ut, en metodebok for helsepersonell for å snakke om seksuell helse og skeiv seksualitet hos mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.
 • Den lille kjæresteboka- Dette er en samtalebok om hva det vil si å være kjærester og hva kjærester gjør sammen

 

Helse Bergen- Haukland universitetssykehus har utviklet et Undervisningsopplegg: Pubertet og seksualitet og det er utarbeida for barn og unge med Asperger syndrom og høyt fungerende autisme. Forfattere: Marlin Haarstad og Annie Mathisen. Under så finner du link til arbeidsbok og introduksjonsheftet. 

 

Artikler, lover, rettigheter og veileder

NAKU- Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU). Det overordnede målet er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge. De har mange gode artikler som blant annet: 

NKVTS- (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har i sin veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid i "vold i nære relasjoner" et kapittel om barn med funksjonshemming.

Regjeringen- På høy tid- Realisering av funksjonshindredes rettigheter. NOU 2023:13