Integreringstilskudd

Integreringstilskudd

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune forvalter ordningen "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner" på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 • Lokale innvandrerorganisasjoner kan søke om driftsstøtte, og lokale frivillige organisasjoner kan søke om støtte til aktiviteter.

Søknadsskjema for integreringstilskudd

 

Retningslinjer

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Tiltakene skal bidra til å skape møteplasser og aktiviteter i Tønsberg kommune på tvers av ulike grupper i befolkningen.

Delmål for ordningen

Del A
Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

Del B
Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

Del C
Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Kriterier for aktivitetstilskudd

 • Aktivitetene må foregå i Tønsberg kommune
 • Det er kun frivillige lag- og foreninger som kan søke
 • Organisasjonen må ha organisasjonsnummer
 • Aktiviteten kan ikke være internt kurs eller medlemsfest
 • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.
 • Organisasjonen må fremlegge regnskap og vedtekter

Kriterier for driftstilskudd

 • Gjelder kun for innvandrerorganisasjoner registrert i Tønsberg kommune
 • Må ha eksistert i minimum 2 år, ha minst 20 medlemmer
 • Medlemmene må ha betalt kontingent og være bosatt i Tønsberg kommune
 • Organisasjonen må fremlegge medlemslister, vedtekter og regnskap


Søknadsfrist for tilskuddsordningen er 10. februar 2022.

 

Les mer om ordningen på IMDi sine nettsider

Til toppen