Informasjon om 2 meters kantsone, erosjon og avrenning

Informasjon om 2 meters kantsone, erosjon og avrenning

En av høstens kontrolltema for produksjons-tilskudd blir 2 meters kantsone mot bekker/vassdrag. Det er nå stadig større fokus på tap av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealer, og beholde disse ressursene der vi trenger dem.

Bilde av et jorde med erosjonsprekk - Klikk for stort bilde Jan Tore Foss   

Kravet til minst 2 meters kantsone 

I fjor høst kom det regler som gjør det mulig for kommunen å avkorte produksjonstilskuddet, istedenfor å avslå hele areal- og kulturlandskapstilskuddet. En regel i forskriftens § 4 er slik: Tilskuddet skal avkortes dersom jordbruksarealet ikke har vegetasjonssone på minst to meter mot vassdrag med årssikker vannføring, målt horisontalt fra vassdragets normalvannstand.  Vegetasjonssonen kan ikke jordarbeides. 

Avstanden mellom jordarbeidet areal og vassdrag på 2 meter er et absolutt minstekrav. Hensikten er å begrense tap av jord og næringsstoffer til vassdragene. Vegetasjonssona kan beites og høstes. Sonen gjelder mot elver som har årssikker vannføring, og for bekker som ikke går tørre oftere enn hvert 10. år i sommerhalvåret.

Eksempler på registrerte bekker og elver finner dere i Gårdskart, ved å klikke på «Vann» helt nederst i menyen til venstre, under «Andre kartlag».  

Uansett bør dere ikke ha snaue kantsoner i nærheten av rennende vann. Se «Tegning av regler og anbefaling i kantsone» (PDF, 438 kB).

Normen for avkorting er kr 20 000,- for brudd på 2 meters regelen, i tillegg til kr 1000,- pr. meter langs vassdraget. Kommunen vil ha kantsone som kontrolltema til høsten. Reglene finner du i «Rundskriv 2021-47».
 

Tap av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealer

I mars ble det holdt en serie med informasjonsmøter i Vestfold, med tema «Tap av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealer».  Her informerte vannområdekoordinator Miguel Segarra om nærings- og miljøtilstanden til våre vassdrag, og tap av jord og fosfor. I tillegg fikk vi faglige råd fra NLR Viken og tilskuddsinformasjon fra landbrukskontorene. 

Nedenfor finner du lenker til de forskjellige temaene:
-    Effekter av jordbrukstiltak i Tønsberg kommune 2016-2027 (PDF, 5 MB)
-    Tilførsler av næringssalter til vann i Tønsberg kommune (PDF, 3 MB)
-    Hvordan holde jord og næringsstoff på jordet – NLR Viken (PDF, 10 MB)
-    RMP-tilskudd – Fra landbrukskontorene 2022 (PDF, 5 MB)

Til toppen