Deling av eiendom og overføring av areal

Kort fortalt

 • Overføre areal til naboeiendom kan du gjøre ved å søke om endring av eksisterende matrikkelenhet. 
 • Ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer får du ved å søke om opprettelse av ny matrikkelenhet. De nye eiendomsgrensene blir målt opp og merket med offentlige grensemerker. 
 • Innløsing av festetomt følger samme prosedyre.  
 • Oppretting av et tilleggsparsell, fellesavkjørsel m.m. følger også samme prosedyre. 
 • Kommunen sørger for at den nye eiendommen blir registrert i eiendomsregisteret og blir tinglyst. Du vil motta et matrikkelbrev når det er gjort. 


Hvem kan søke?

Du trenger ikke ansvarlig søker for å søke om oppretting av ny eiendom eller for å overføre areal. Noen velger å få hjelp av en fagkyndig, men privatpersoner kan selv stå ansvarlig for søknad. 


Slik søker du 

Søknadsbehandling er delt i to. Søknaden behandles først etter plan- og bygningsloven. Blir den godkjent hos byggesaksavdelingen, sendes søknaden videre for behandling etter Matrikkel loven hos geodataavdelingen.

Derfor må du fylle ut og sende inn 2 skjemaer når du ønsker å dele eiendommen og når du ønsker å overføre areal:  

 

Søknadsskjema 

 1. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (søknad etter plan- og bygningsloven) - Kryss av for Tiltakets art:  
  • Oppretting/endring av matrikkelenhet, eller
  • Arealoverføring.   
 2. Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (søknad etter matrikkelloven) - Velg Sakstype i punkt 3:
  • 3a for deling og oppretting av ny matrikkelenhet, eller
  • 3b for endring av matrikkelenhet og overføring av areal til naboeiendom (justering av grense). 

 

Hva skjer videre når søknaden er sendt inn?

Geodataavdelingen gjennomgår søknaden.

Byggesaksavdelingen overtar saken og behandler saken etter plan- og bygningsloven. Byggesaksavdeling skaffer relevante samtykker eller uttalelser fra andre myndigheter (for eksempel Statens vegvesen), og behandler søknaden. Du får tilsendt vedtaket, og ved positivt vedtak overføres saken til geodataavdelingen.

Landmåler i geodataavdelingen behandler søknaden etter Matrikkelloven og innkaller til oppmålingsforretning. oppmålingsforretningen blir gjennomført som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer. Senere får dere et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen. 

 

Trenger du råd og veiledning, kan du ta kontakt med ABL-kundemottak: Klikk her for kontaktinformasjon 

Hva koster det?

Se gebyrene lenger ned på siden:

 • For behandling etter plan- og bygningsloven se gebyrliste for Byggesak, se under punkt 2.7 - Delingssøknader 
 • For behandling etter matrikkelloven se gebyrliste for Oppmålings og delingssaker, se under punkt 1 for Oppretting av matrikkelenhet, eller under punkt 4 for Arealoverføring m.m.   

 

Gebyrer

Gebyrer for byggesaker

Gebyrer for oppmålings- og delingssaker

Gebyrer for reguleringsplaner

Gebyrer for seksjonering

Gebyrer for landbrukssaker

Gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing (PDF, 573 kB)