Landbruksnyheter

Hogst i Våle hos Leif Bjune

Informasjon om frister, tilskuddssatser og søknadsprosess finner du nedenfor.

Skogfondet kan benyttes på tiltak som er utført i 2020 og 2021.

 

 

 

Kvinne i en åker som viser frem en plante

I klimaprosjektet «karbonfangst i jordbruksjord» undervises det i nye dyrkingsteknikker som har som bieffekt at vannet blir reinere og avlingene større.


  

Mange bønder har blitt interessert i fornybar energi. Dette har blitt mer aktuelt med dagens høye strømpriser.

Hogst i Våle hos Leif Bjune

Det er høy hogstaktivitet i skogen om dagen, etter store angrep av granbarkbiller. Det er viktig å følge med i egen skog, slik at en kan ta ut tømmeret før kvaliteten forringes.

Nå må du følge med i skogen din! Særlig der snøen knakk mye skog i vinter, og der hvor det er mye gammel skog på skrinne områder. Faren for stedvis kraftige billeangrep er overhengende.

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag skal sørge for at vassdragstiltak foregår i forsvarlige former med hensyn på naturverdier. Statsforvalteren har utarbeidet et nytt skjema som skal hjelpe deg som ønsker å utføre tiltak i vassdrag.

Det er kun husdyrprodusenter som kan søke denne omgangen. Søknaden kan leveres fra 1. mars (telledato). Det er mulig å endre innsendt søknad frem til 29. mars.  

Til toppen