Dispensasjon

Dispensasjon

Når eiendommen ikke omfattes av en reguleringsplan eller når tiltaket strider mot lovkrav, forskriftskrav og/eller plankrav m.v. er tiltaket avhenging av å få dispensasjon før tiltaket evt. kan godkjennes.

Hva er en dispensasjon?

En dispensasjon gir deg lov til å gjøre noe som i utgangspunktet er i strid med plan- og bygningslov, plan eller forskrift. Dispensasjonen søkes etter § 19-1 i plan- og bygningsloven. Av paragrafens uttrykket fremgår det at ingen har krav på dispensasjon.

Følgende vilkår må oppfylles for at dispensasjonen skal kunne innvilges.

  • Hensynet bak bestemmelsen må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
  • Fordelene ved å gi dispensasjon må være større enn ulempene.

Slik søker du om dispensasjon

1. Det er tilstrekkelig at søknaden skrives på et eget ark, det finnes ingen skjema for søknad om dispensasjon.

2. En dispensasjonssøknad må begrunnes. Du må ta utgangspunkt i den bestemmelsen det søkes dispensasjon fra. For eksempel: Det søkes om dispensasjon fra …….. tiltaket medfører at ………………. Så må søknaden begrunnes med tanke på de vilkår som må oppfylles for at den skal kunne innvilges (se ovenfor).

3. Kommunen vurdere blant annet følgende:

  • Medfører tiltaket fordeler for området eiendommen er en del av?
  • Endrer tiltaket bruken av eiendommen?

4. Søknad om dispensasjon må nabovarsles. Dette kan gjøres samtidig med nabovarsling av tiltaket.


Skjemaer for nabovarsling

Til toppen