UTGÅTT - Informasjon om bevaringsområdene 1 - 11

Tønsberg kommune har satt av flere områder til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. 

Hensikten er å ta vare på et utvalg av helhetlige boligområder som gir et bilde av Tønsbergs byggeskikk- og kulturhistorie fra ulike tidsepoker. I disse bevaringsområdene er det være begrenset mulighet for utvikling og fortetting. Nye tiltak skal skje innenfor rammene av det etablerte bygningsmiljøet.

Områdene er avsatt til bevaring med hjemmel i plan- og bygningsloven. Og det er en felles bestemmelse i arealdelen som styrer hva som er tillatt og hvilke hensyn man skal ta - de bestemmelsen her: § 4.1 om Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø (PDF, 28 kB).

Områdene

Alle områdene er markert i arealdelens plankart med bestemmelsesområde markert fra #1 til #11. For hvert område er det utarbeidet en områdebeskrivelse:

 

Hva innebærer det å bo i et av bevaringsområdene?

Det å ha en bolig innenfor et bevaringsområde betyr at det er strengere krav til tilpasning av husets eksteriør ved utbedring, tilbygg, påbygg og nye bygninger. Videre er det ikke tillatt å rive eller endre bygninger og anlegg, eller på annen måte forringe verneverdien. Tomte- og bebyggelsesstrukturen skal bevares, og det er i hovedsak ikke tillat å dele eller sammenføye eiendommer innenfor området. Det er også begrensninger for antall boenheter på tomter innenfor områder som består av konsentrert småhusbebyggelse (dvs. eneboliger og tomannsboliger).

Veiledningsmateriell

 

Disse hjelpemidlene er laget med tanke på huseiere som ønsker å istandsette huset sitt i tråd med områdepreget. Håpet er å få til en generell økt bevissthet om bevaringsområdene og hva som er viktig å ivareta.