Overvannsveileder for Tønsberg

Kort fortalt

Veilederen informerer om de krav som skal ivaretas ved nye utbygginger og rehabiliteringer, og skal være et hjelpemiddel for innbyggerne, utbyggere, og for kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling.

De økte nedbørmengdene som følge av klimaendringene bidrar til og forsterker utfordringene med dagens overvannshåndtering. Det er derfor nødvendig å planlegge for robuste overvannsløsninger i fremtiden.

Hjelpemiddel for innbyggerne og utbyggere

Veilederen informerer om de krav som skal ivaretas ved nye utbygginger og rehabiliteringer, og skal være et hjelpemiddel for innbyggerne, utbyggere, og for kommunens arealplanlegging og byggesaksbehandling. Tønsberg kommunes veileder for lokal overvannshåndtering gir samtidig verdifull innsikt for kommunens innbyggere om konsekvenser av de økte nedbørsmengdene.

Legges til grunn for håndtering av overvann i Tønsberg

Den er delt inn i fire deler. De ulike delene og vedlegg til veilederen er listet opp under, og kan lastes ned derfra.

Veilederen er utarbeidet av Færder og Tønsberg kommuner med bidrag fra Cowi.

Kommunestyret har i sak 007/20 den 05.02.2020 vedtatt at overvannsveilederen skal legges til grunn for håndtering av overvann i Tønsberg kommune.

Overvannsveilederens fire deler

 

Vedlegg til veilederen, nedbørsintensitet i form av Intensitet - Varighet - Frekvens [4 stk.:IVF-kurver, tabell+ 1 rapport fra Meteorologisk Institutt/MET], VA-miljøblad [6 stk.], temablad [10 stk.], standardtegninger [10 stk.] kan lastes ned ved å klikke på linkene under:

Ivf-kurver, tabeller, rapport fra MET

Ivf - kurve for Tønsberg - Kilen [l/(s*ha)] 2019

 

Ivf-kurve for Tønsberg - Kilen [mm] 2019

 

Ivf-tabell/returverdi for nedbør [l/(s * ha)] 2019

 

Ivf-tabell/returverdi for nedbør [mm] 2019

 

VA-miljøblad

 

Temablad - 10 stykk

 

Standardtegninger - 10 stykk