Karlsvika alternative skole, Ringshaug ungdomsskole

Karlsvika alternative skole, Ringshaug ungdomsskole

Kort fortalt

 • Karlsvika alternative skole (KAS) er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever på 9. og 10. trinn.
 • Målgruppen er elever som av ulike årsaker har utfordringer med å gå på nærskolen. Elevene kan ha utfordringer som: sosioemosjonelle vansker, psykososiale vansker, skolevegring og lærevansker som gjør skoledagen vanskelig.
 • På KAS har vi 6 elevplasser. Her er grunnpilarene: toleranse, ansvar, respekt, og mestring. Vi tilbyr et trygt miljø med tett oppfølging og høy voksentetthet. Det er myk tilnærming til fagene og fokus på gode relasjoner.
 • Elevene skysses til og fra skolen i minibuss.
 • Elevene følger i utgangspunktet ordinær læreplan med tilpasninger for den enkelte elev. Undervisningen foregår i liten gruppe. Vi har også praktiske fag som mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner for hver elev.

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på KAS er å utvikle trygghet, positiv selvfølelse, skoleglede, mestring, og utvikling både faglig og sosialt.

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

 • Det legges vekt på at opplæringen tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger for å oppnå trygghet, motivasjon og mestring.
 • Undervisningen veksler mellom teori og praksis, og omfatter både faglige og sosiale mål.
 • Elevene ved skolen følger skolens dagsplan med måltider, samling og undervisning.
 • Bygge opp egen trygghet, selvfølelse og medvirkning.
 • Utvikle ferdigheter i å samhandle med andre.
 • Trening i hverdagslivets ferdigheter.
 • Å bli bevisst sitt eget ansvar for egen helse.

Organisering

 • Elevene organiseres med tett voksenkontakt og opplæring i liten gruppe.

Personalet

Personalet består av spesialpedagog, barnevernspedagog, fagarbeider.

Slik søker du

Det søkes særskilt til Karlsvika alternative skole. Sakkyndig vurdering fra PPT legges ved søknaden.

Søknadsfrist 1. mars

Klikk her for å søke

Til toppen