Karlsvika alternative skole, Ringshaug ungdomsskole

 • Karlsvika alternative skole (KAS) er et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever på 9. og 10. trinn.
 • Målgruppen er elever som av ulike årsaker har utfordringer med å gå på nærskolen. 
 • Skolen har 6 elevplasser.  
 • Fristen for å søke plass for 2024/2025 er ute. Den var 1. mars.

 

Om skolen

Tilbudet er for elever som har utfordringer knyttet til det sosiale/emosjonelle, eller læringssituasjoner som igjen kan gi eleven manglende opplevelse av mestring. 

Skolen passer godt for elever som har utbytte av å være i en mindre gruppe der voksentettheten er høy. Det er myk tilnærming til fagene og fokus på gode relasjoner.

Undervisningen foregår i liten gruppe på skolen. Vi har også praktiske fag som mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk. Det utarbeides individuelle opplæringsplaner for hver elev.

 

 • Elevene kan skysses til og fra skolen i minibuss.
 • Elevene følger i utgangspunktet ordinær læreplan med tilpasninger for den enkelte elev. 

 

Grunnpilarene for skolen

 • Toleranse
 • Ansvar
 • Respekt
 • Mestring

 

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på KAS er å utvikle trygghet, positiv selvfølelse, skoleglede, mestring, og utvikling både faglig og sosialt.

 

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

 • Det legges vekt på at opplæringen tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger for å oppnå trygghet, motivasjon og mestring.
 • Undervisningen veksler mellom teori og praksis, og omfatter både faglige og sosiale mål.
 • Elevene ved skolen følger skolens dagsplan med måltider, samling og undervisning.
 • Bygge opp egen trygghet, selvfølelse og medvirkning.
 • Utvikle ferdigheter i å samhandle med andre.
 • Trening i hverdagslivets ferdigheter.
 • Å bli bevisst sitt eget ansvar for egen helse.

 

Organisering

Undervisningen foregår i liten gruppe i skolens lokaler.

 

Personalet

Personalet består av spesialpedagog, barnevernspedagog, fagarbeider.