Mestringsdager 5. til 7. trinn, Klokkeren alternative skole, 2 dager pr. uke

 • Mestringsdager ved Klokkeren alternative skole er et tilbud til elever på 5. til 7. trinn i Tønsberg kommune.
 • Vi har plass til 5 mestringselever.
 • Målgruppen er elever som av ulike årsaker har omfattende utfordringer med å gå på nærskolen hele uka, og har rett til spesialundervisning. Elevene kan ha utfordringer som: traumeerfaringer, reguleringsvansker, sosioemosjonelle vansker, skolevegring, og lærevansker.
 • Klokkeren er en traumebevisst skole som arbeider ut ifra de tre grunnpilarene: trygghet, positive relasjoner og reguleringsstøtte. Vi tilbyr mestringsdager 2 dager pr. uke i et trygt miljø med tett oppfølging og høy voksentetthet. Flere av aktivitetene er knyttet til friluftsliv, båtliv, verkstedsaktiviteter og gårdsdrift.
 • Elevene skysses til og fra skolen i minibuss, og spiser felles frokost og lunsj med personalet.
 • Elevene følger ordinær læreplan eller har avvik fra ordinær læreplan i ett eller flere fag, og har behov for mestring og alternative aktiviteter i skoleuka.
 • Slik søker du plass for skoleåret 2024/2025

 

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på mestringsdager er sosial trening, mestring og utvikling. Plass gis for ett år av gangen.

 

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

 • Det legges vekt på at opplæringen tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger for å oppnå motivasjon og mestring.
 • Dagen er i stor grad tverrfaglig og praktisk rettet, og omfatter både faglige og sosiale mål.
 • Øve opp egen reguleringsevne og evne til å vurdere konsekvenser av egne valg.
 • Trene ferdigheter i å samhandle med andre.
 • Elevene medvirker i valg av type aktiviteter.
 • Trening i hverdagslivets ferdigheter.

 

Organisering

Elevene organiseres med tett voksenkontakt og opplæring i liten gruppe.

 

Personalet

Personalet består av pedagoger, miljøterapeuter, fagarbeidere og assistenter.

 

Slik søker du plass for skoleåret 2024/2025

Det søkes særskilt til Klokkeren alternative skole. Sakkyndig vurdering fra PPT legges ved søknaden.

Søknad om mestringsdager eller plass ved Klokkeren alternative skole