Tilskudd til pålagt arbeid med privat avløpsanlegg

Kort fortalt

Tønsberg kommune har en tilskuddsordning ved omlegging av privat avløpsanlegg. Denne gjelder for de eiendommene som er eller blir tilknyttet kommunalt avløp, når det er gitt pålegg fra kommunen.

Bakgrunn

Det er huseier som er ansvarlig for sine private avløpsledninger, fram til og med påkoblingspunktet på kommunale hovedledninger. Huseier er også ansvarlig for vedlikehold av sitt anlegg, samt å skifte ut avløpet når det er nødvendig. 

Ved første gangs framføring av kommunalt avløp i et område, eller ved omlegging av gamle hovedledninger for avløp, kan det gis pålegg fra kommunen om omlegging av privat avløpsanlegg. Det gis da en frist på rundt et halvt år til å etterkomme pålegget. I disse tilfellene kan det gis et tilskudd fra kommunen for å redusere huseiers kostnader noe. 

Tilskuddet gjelder ikke for utskifting av drikkevannsledningen.

Tilskuddsordningen er beskrevet i kommunens prisoversikt for kommunaltekniske gebyr, som er vedtatt av Bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re.

Tilskuddsordningen

Det gis økonomisk tilskudd til anleggskostnader ved omlegging av privat avløpsanlegg, når huseier har fått pålegg fra kommunen om å:

  • separere privat avløpsanlegg i henhold til Forurensningslovens §22, 2.ledd. Det vil si at kloakk (spillvann) og overvann (regnvann) skilles.
  • knytte privat avløp til kommunalt nett for første gang, i henhold til Plan- og bygningslovens §27-2, 2.ledd. 
  • Dersom det, etter vedtak om ulovlig utslipp etter Forurensingsforskriften § 12-16 eller tilbakekalling av utslippstillatelsen etter Forurensningsloven § 18, velges tilknytning til kommunalt avløpsnett.

Tilskuddet er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G) og beregnes på følgende måte:

Tilskudd ytes med 0.01 G per meter ledningsgrøft som overstiger 10 meter. Dersom grøftelengden er 10 meter eller kortere, må huseier dekke alle utgifter selv.

Samlet tilskudd skal ikke overstige 1 G og skal heller ikke utgjøre mer enn 40 % av de totale anleggskostnadene for arbeid til og med maskinplanert grøft. 

I tillegg gis det et engangstilskudd til

  • graving og istandsetting av offentlig veg: 0,1 G
  • installasjon av privat avløpspumpe: 0,2 G

Tilskuddsordningen gjelder kun for helårsboliger, ikke fritidsboliger eller næringsbygg.

Søknad

Tilskuddet utbetales etter søknad på eget skjema. Søknad må sendes Tønsberg kommune, Kommunalteknikk senest 6 måneder etter at anlegget er ferdigstilt.

Søknadsskjema for tilskudd

G-beløp

G-beløpet revideres 1. mai hvert år, og er fra 01.05.23 kr 118 620,-
Ved beregning av tilskudd benyttes G-beløpet som gjelder når fullstendig søknad er registrert hos kommunen.

Nytt avløpsanlegg

Nytt avløpsanlegg skal legges etter gjeldende regelverk. 

Når forholdene ligger til rette for at to eller flere eiendommer kan bruke felles privat anlegg (stikkledning, avløpspumpe, med videre), må det velges løsninger som totalt sett blir mest gunstig og billigst mulig. Dersom en avløpsledning er felles for to eller flere bygninger eller eiendommer, fordeles tilskuddet på antall eiere.

Arbeid med istandsetting av overflate samt arbeid med drikkevannsledning er ikke tilskuddsberettiget.

Det anbefales alltid å innhente minst to pristilbud på jobben.

Ekstra tilskudd

I helt spesielle tilfeller hvor det er gitt pålegg, og hvor kostnaden for tiltaket er uforholdsmessig høy (minst 2G fratrukket tilskudd), kan kommunen gjøre en særskilt vurdering av tilskuddets størrelse. For at et eventuelt ekstra tilskudd skal gis, skal det foreligge minst to spesifiserte pristilbud på arbeidene, og det rimeligste skal være valgt. Kommunen skal varsles på forhånd og godkjenne tiltaket.

Behovsprøvd kommunalt tilskudd for pålagte tiltak på private vann/avløpsarbeid

Tilskuddet gis til økonomisk vanskeligstilte husstander som får kommunalt pålegg om tiltak på egne vann- og avløpsanlegg. Ordningen er strengt behovsprøvd og gjelder kun for spesielt økonomisk vanskeligstilte husstander.

Egenandelen er på 0,1 G for den som tilstås behovsprøvd tilskudd.

Det gis tilskudd til følgende tiltak:

  • Separering av privat avløpsanlegg iht. Forurensningslovens § 22, 2. ledd.
  • Førstegangs tilknytning til kommunalt avløpsnett iht. Plan- og bygningslovens § 27-2, 2.ledd eller vedtak iht. Forurensningsforskriftens § 12-14 eller § 12-16.
  • Pålegg om utbedring av vannlekkasje.
     

Søknadsskjema for behovsprøvd tilskudd