Tilskudd til kultur-, idrett- og friluftsformål

Tilskudd til kultur-, idrett- og friluftsformål

Kort fortalt

 • Tønsberg kommune ønsker å stimulere til et bredt frivillig kultur- og idrettsliv i kommunen og til et mangfold av kulturaktiviteter.
 • Under finnes retningslinjer for tilskudd til kultur-, idrett- og friluftsformål.
 • Søknadsfrist for alle ordninger er 15. november hvert år.
 • Det kan også søkes om løpende arrangementetstilskudd gjennom hele året.

Klikk her for å sende elektronisk søknad

Retningslinjer

De kommunale tilskuddsmidlene til kultur-, idrett- og friluftsformål skal stimulere og bidra til utvikling av et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter og –opplevelser for kommunens innbyggere.

Generelle vilkår for tilskuddsordningene

 • Alle lag og foreninger innenfor kultur-, idrett-og friluftsområdet i Tønsberg kommune kan søke støtte gjennom ordningen.
 • Foreningen skal være åpen for alle -uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og politisk ståsted.
 • Foreningen skal bestå av flere enn 10 medlemmer og være registrert i kommunens register for lag og foreninger. Foreningen er selv ansvarlig for at dette registeret inneholder korrekt informasjon.
 • Lag og foreninger som driver med idrettslig virksomhet må være registret i NIF.
 • Nyoppstartede foreninger kan søke oppstartstilskudd første driftsår.

Hva kan det søkes støtte til?

 • Medlemsstøtte
 • Drift av foreningseide anlegg
 • Arrangement- og produksjonsstøtte

Prioriterte tiltak

 • Tilbud til barn og ungdom
 • Tiltak som fremmer inkludering og deltagelse
 • Tiltak som har en klimavennlig profil.
 • Tiltak som legger til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Nyskapende tiltak

Unntatt fra ordningene for drift- og medlemsstøtte

 • Kommersiell drift
 • Yrkesorganisasjoner og foreninger knyttet til bedrifter
 • Andre virksomheter innen kommunen
 • Politiske partier
 • Organisasjoner som har innsamling eller humanitært hjelpearbeid som formål
 • Registrerte og uregistrerte menigheter/trossamfunn/livssynsamfunn og underavdelinger av disse
 • Velforeninger
 • Hobbyforeninger

Søknadsfrist for alle tilskudd er 15. november.

 

Vedlegg til søknadene

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Aktivitetsplan og budsjett for året, arrangement eller prosjekt det søkes om
 • Fullstendig medlemsliste må kunne leveres kommunen ved forespørsel
Til toppen