Detaljregulering av Barkåker felt C1, C2 og C5a/C5b/C5c - Endring av reguleringsplan - PlanID 3905 25004-B2 - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av reguleringsplan for Barkåker felt C1, C2 og C5a/C5b/C5c, planID 3905 25004-B2, sak nr. 025/24.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med endringen av reguleringsplanen er å bygge garasjer fremfor carporter som gjeldende plan åpner for.  Endringen krever justering av plankartet og bestemmelsene. Forslaget innebærer at felt C1 deles opp i C1a og C1b. Garasjene vil ha noe større fotavtrykk enn carportene dagens reguleringsplan åpner for, og derfor forutsetter endringen at også reguleringsplanens begrensning på BYA justeres. Med endringsforslaget vil C1b være forbeholdt garasjer, og BYA vil bli 49%. 

 

Informasjon om planarbeidet

Saksfremlegg

Plankart

Planbestemmelser

 

Du kan klage på vedtaket

Det er mulig å klage på dette vedtaket innen tre uker etter kunngjøring. Dersom du ønsker å klage på vedtatt reguleringsplan kan du sende klage på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merk klagen med plannavn og planID. Klagefrist 22.03.2024.

 

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Ena Selimotic på e-post: ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

 

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) en eventuell klage. Dersom UPB opprettholder vedtak av endring av reguleringsplan sendes klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.