Detaljregulering av Linnom boligområde - Endring av reguleringsplan - PlanID 3905 20150114 - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av detaljregulering for Linnom boligområde, planID 3905 20150114, sak nr. 009/24.

Hensikten med endringen av planen:

Det søkes om endring av plankartet og planbestemmelsene. 

Hensikten med planendringen er å justere tillatt BRA innenfor BK1-11. Da forslag til reguleringsplan ble utarbeidet i 2015 hadde forslagstiller glemt å medregne arealene inne i carportene i de kjedede eneboligene i tillatt BRA. Arealet under balkongene (på inngangssiden) samt overbygd terrasse (stuesiden) på flerfamiliehusene ble også uteglemt i BRA regnskapet. Leilighetenes skillevegger var heller ikke medregnet. 

Et bevaringsverdig tre har blitt innmålt og inntegnet på riktig sted i plankartet. Den felles private lekeplassen Lek_4 har blitt justert for å få plass til stiforbindelsen samtidig som lekeplassen er plassert der det er best solforhold. 

Informasjon  om planarbeidet:

Plankart

Planbestemmelser

Saksfremlegg

Du kan klage på vedtaket:

Det er mulig å klage på dette vedtaket innen tre uker etter kunngjøring. Dersom du ønsker å klage på vedtatt reguleringsplan kan du sende klage på e-post til Tønsberg kommune ved postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merk klagen med plannavn og planID. Klagefrist 08.03.2024

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Ena Selimotic på e-post: ena.selimotic@tonsberg.kommune.no.

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) en eventuell klage. Dersom UPB opprettholder vedtak av endring av reguleringsplan sendes klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.