Detaljregulering av Narverødveien 40 - Endring av reguleringsplan - PlanID 3905 20120058 - Kunngjøring av vedtak og klagerett

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Tønsberg kommune vedtatt endring av Narverødveien 40, planID 3905 20120058, sak nr. 010/24.

Hensikten med planarbeidet

Narverødveien 40 AS ønsker å utvide kapasiteten på eksisterende minilager/bodhotell ved å etablere en ny etasje innenfor eksisterende bygningsvolum. Det er også ønskelig å justere parkeringskravene da det i henhold til gjeldende krav skal være 47 parkeringsplasser for bil og 47 plasser for sykkel. Eksisterende parkeringsplasser vil dekke parkeringsbehovet for minilageret/bodhotellet. 

Det søkes om endring av planbestemmelsene: 

Følgende tekst slettes i § 4.4 (områdene C1-C4): For områdene C1, C2, C3, C4 tillates maks bruksareal 50 % BRA. 

Følgende tekst tilføyes § 4.4 (områdene C1-C4): For områdene C1, C2, C3, C4 tillates maks bruksareal 100 % BRA. 

I § 3.6 (parkeringsdekning) tilføyes: Minilager/bodhotell: 1 bil per 400 m2 BRA og 1 sykkel pr 600 m2 BRA. 

Informasjon om planarbeidet:

Saksfremlegg 

Planbestemmelser

Du kan klage på vedtaket:

Det er mulig å klage på dette vedtaket innen tre uker etter kunngjøring. Dersom du ønsker å klage på vedtatt reguleringsplan kan du sende klage på e-post til Tønsberg kommune ved postmottak@tonsberg.kommune.no. Husk å merk klagen med plannavn og planID. Klagefrist 23.02.2024.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Ena Selimotic på e-post: ena.selimotic@tonsberg.kommune.no 

Videre behandling

Først behandler utvalg for plan og bygg (UPB) en eventuell klage. Dersom UPB opprettholder vedtak av endring av reguleringsplan sendes klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.