For fagpersonell

For fagpersonell

Hovedplan for vann og avløp er et styringsdokument for hvilke mål og strategier som skal legges til grunn for hvordan vann- og avløpssystemet skal bygges opp og vedlikeholdes. Planen inneholder også en handlingsdel for de tiltak som foreslås i planen.

Tømmerapporteringsskjema for tømming av fettutskiller.

Veileder for utarbeidelse av kommunalteknisk plan i reguleringssaker. Planen skal vise hvordan vei-, vann-, avløp- og overvannstekniske forhold skal løses innenfor planområdet og i sammenheng med overordnet hovedsystem.

Tønsberg kommune har utarbeidet mal for mekaniske og elektriske krav til pumpestasjoner som skal bygges og overtas av kommunen.

Regelverk som skal følges for utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg

Oversikt over regelverk og søknadsskjemaer i fbm. vann, spillvann, overvann og vei i byggesaker.

VA-normen beskriver tekniske krav i forbindelse med prosjektering, bygging og drift/vedlikehold av kommunale hovedledninger for vann og avløp.

Til toppen