Informasjon om postlister og innsyn

Kort fortalt

  • I vår innsynsmodul finner du en oversikt over kommunens offentlige postjournal, oversikt over saker, dokumenter og politiske møter. 
  • Publiserte dokumenter er søkbare i 365 dager etter journalføring. Politiske møter, byggesaker og plansaker har ingen begrensning i publiseringstid.

Hva finner du i postlistene?

Offentlig journal (postliste) er en oversikt over post til og fra kommunen. Her kan pressen og publikum enkelt følge med i saker som behandles av kommunen og bestille innsyn.

Av hensyn til kvalitetskontroll publiseres postlisten med 3 dagers forsinkelse.

Offentlige dokumenter som ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven kan åpnes og leses i fulltekst direkte fra postjournalen.

Søk i postlisten
 

Hva publiseres ikke?

Arkivdelene "Barnehagebarn", "Elevarkiv" og "Personalarkiv" publiseres ikke på postlistene da disse inneholder sensitive opplysninger og heller ikke anses for å være av allmenn interesse. Interne dokumenter publiseres heller ikke.
 

Innsyn og innsynsrett

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre i henhold til blant annet offentleglova. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov.

Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret.

Et dokument kan unntas fra offentlighet, men kommunen skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres helt eller delvis kjent (merinnsyn). Vi behandler personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.
 

Partsinnsyn

Med få unntak, får alle se opplysninger som gjelder en selv. Familiemedlemmer eller andre kan ha rett til partsinnsyn dersom det forevises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. Partsinnsyn er hjemlet i forvaltningsloven § 18.
 

Søknad om innsyn

Hvis du ønsker innsyn i en sak kan du sende e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no, du kan benytte eDialog eller du kan bestille det direkte fra postlisten.

Her kan du sende generelle henvendelser om innsyn via eDialog.
 

Pris for tjenesten

Det er gratis å be om innsyn.