Forsterket enhet, Kirkevoll skole

Forsterket enhet, Kirkevoll skole

Kort fortalt

  • Forsterket enhet ved Kirkevoll skole er et spesialpedagogisk helhetlig tilbud til elever med sammensatte og omfattende funksjonsnedsettelser og/eller ulik grad av utviklingshemming. Dette er et opplæringstilbud for 1. til 7. trinn.
  • Vi har gode lokaler, stor mulighet for ulik tilrettelegging, og tar imot elever fra alle skolene i hele kommunen.
  • Elever som får plass på forsterket enhet, har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan. De har behov for individuell og omfattende tilrettelegging av sin skoledag.
  • Elevene får en individuell opplæringsplan etter sine behov hvor målet er et best mulig læringsutbytte. Vi vil at hver elev skal føle mestring og utvikling, individuelt og i fellesskap med andre elever. Alle elevene på forsterket enhet tilhører trinnet sitt, og deltar der når elevene har utbytte av det for sosiale eller faglige mål.
  • Elever som får plass ved forsterket enhet på Kirkevoll skole vil være garantert plass ved forsterket avdeling på Revetal ungdomsskole (O-21). I noen få tilfeller vil dette være i tett samarbeid med Kirkvoll skole, gjennom for eksempel samlokalisering og/eller bruk av personale.

Opplæringen har fokus på følgende hovedområder

  • Språk: Gjøre seg forstått og forstå andre. Tidlig språk og begrepsutvikling gjennom ordets formside, innholdsside og språkets bruksside. Snakkepakka, le, lek, lær.
  • Alternativ kommunikasjon: Legge til rette for kompenserende kommunikasjon, ved bruk av ASK, PODD, ROLLTAK, E-PODD.
  • Grunnleggende ferdigheter: Kunne lese, skrive, og regne. Ferdigheter som har betydning for utvikling av elevenes identitet og sosiale relasjoner.
  • Sosiale ferdigheter: La barnet oppleve vennskap og gruppefølelse, lære om sosiale spilleregler, konfliktløsning, få felles erfaringer. La elever bli motivert, ha det trygt å oppleve tilhørighet, mestring og humor.
  • ADL ferdigheter: Er trening og oppøving av de ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som f eksempel av-og på kledning, matlaging og ivaretagelse av personlig hygiene.

Personalet

Personalet består av vernepleiere, lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter.

Slik søker du

Det søkes særskilt til forsterket enhet. Sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler forsterket avdeling legges ved søknaden.

Søknadsfrist 1. februar.

Klikk her for å søke

Til toppen