Forsterket enhet, Kirkevoll skole

 • Forsterket enhet ved Kirkevoll skole er et spesialpedagogisk helhetlig tilbud til elever med sammensatte og omfattende funksjonsnedsettelser og/eller ulik grad av utviklingshemming. Dette er et opplæringstilbud for 1. til 7. trinn.
 • Vi har gode lokaler, stor mulighet for ulik tilrettelegging, og tar imot elever fra alle skolene i hele kommunen.
 • Slik søker du plass 

Om tilbudet

 • Elever som får plass på forsterket enhet, har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan. De har behov for individuell og omfattende tilrettelegging av sin skoledag.
 • Elevene får en individuell opplæringsplan etter sine behov hvor målet er et best mulig læringsutbytte. Vi vil at hver elev skal føle mestring og utvikling, individuelt og i fellesskap med andre elever. Alle elevene på forsterket enhet tilhører trinnet sitt, og deltar der når elevene har utbytte av det for sosiale eller faglige mål.
 • Elever som får plass ved forsterket enhet på Kirkevoll skole vil være garantert plass ved forsterket avdeling på Revetal ungdomsskole (O-21). I noen få tilfeller vil dette være i tett samarbeid med Kirkvoll skole, gjennom for eksempel samlokalisering og/eller bruk av personale.

 

Opplæringen har fokus på følgende hovedområder

 • Språk: Gjøre seg forstått og forstå andre. Tidlig språk og begrepsutvikling gjennom ordets formside, innholdsside og språkets bruksside. Snakkepakka, le, lek, lær.
 • Alternativ kommunikasjon: Legge til rette for kompenserende kommunikasjon, ved bruk av ASK, PODD, ROLLTAK, E-PODD.
 • Grunnleggende ferdigheter: Kunne lese, skrive, og regne. Ferdigheter som har betydning for utvikling av elevenes identitet og sosiale relasjoner.
 • Sosiale ferdigheter: La barnet oppleve vennskap og gruppefølelse, lære om sosiale spilleregler, konfliktløsning, få felles erfaringer. La elever bli motivert, ha det trygt å oppleve tilhørighet, mestring og humor.
 • ADL ferdigheter: Er trening og oppøving av de ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som f eksempel av-og på kledning, matlaging og ivaretagelse av personlig hygiene.

 

Personalet

Personalet består av vernepleiere, lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter.

 

Slik søker du plass 

Det søkes særskilt til forsterket enhet (egen søknad). Sakkyndig vurdering fra PPT som anbefaler forsterket avdeling, legges ved søknaden.

Søk plass på forsterket avdeling på Kirkevoll skole

Søknadsfrist er 2. april 2024.