Høringsforslag kommuneplanens arealdel

 • Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.
   
 • Kommunestyrets forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 er den første av sitt slag for nye Tønsberg kommune, og den siste store brikken i å etablere den nye kommunen.
   
 • Høringsfristen var 1. oktober 2023

Arbeidet med kommuneplanens arealdel har basert seg på planprogrammet som var på høring vinteren 2021/22 og ble fastsatt av kommunestyret 20.04.2022. 14. juni 2023 ble kommuneplanens arealdel førstegangsbehandlet i kommunestyret, og vedtatt lagt ut på høring. Høringsfristen var 1. oktober. Vi jobber nå med å gå gjennom alle høringsinnspillene og skal behandle planen i lys av disse.

Kommuneplanens arealdel består av plankart og utfyllende bestemmelser og retningslinjer. Til de utfyllende bestemmelsene er det også innarbeidet veiledningstekst, disse tekstene er ikke bestemmelser i seg selv og det er lagt opp til at disse veiledningstekstene kan revideres ved behov, for eksempel dersom det utarbeides ny veiledning fra kommunen eller andre offentlige organer.

I tillegg består planen av planbeskrivelse og konsekvensutredning som beskriver planforslaget og konsekvensen av dette. Formålet med offentlig ettersyn er særlig å fange opp om noe i planen er feil eller om noe har store konsekvenser som kommunen ikke har vært klar over da planen ble laget. Offentlige instanser med innsigelsesmyndighet har også mulighet til å fremme innsigelse dersom noe i planen er i strid med nasjonale interesser eller regional plan.

Høringsforslaget som legges fram innebærer følgende hovedgrep

 • To kommuneplaner og byplanen har blitt til én plan for hele Tønsberg kommune.
 • Bærekraftig område- og lokalsenterutvikling styrer ny boligbygging og funksjoner som ikke skal ligge i byområdet til prioriterte steder i kommunen.
 • Gjennomgang av næringsarealer i kommunen med fokus på å styre besøksintensive næringer til steder i senterstrukturen og ikke-besøksintensive næringer/virksomheter til områder utenfor senterstrukturen.
 • Eksisterende bolighus i LNF mer enn 100 meter fra sjøen defineres som LNF spredt boligbebyggelse og får utbyggingsrettigheter som tidligere har vært dispensasjonsavhengig.
 • Byggeområder som ikke er utbygd og ikke lenger er i tråd med dagens arealpolitikk har blitt vurdert for formålsendring.
 • Utfyllende bestemmelser og retningslinjer får et eget underkapittel om vannforvaltning og ambisjonsnivået heves i tråd med regional vannforvaltningsplan og Helhetlig plan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.
 • Struktur og utforming av bestemmelsene skal bygge opp under klimaomstilling
 • Nye bynære områder åpnes for funksjonsblanding og byutvikling på sørsiden av Kanalen, Scanrope og Kaldnes Vest.

 

Plandokumenter og vedlegg

Saksfremlegg og møtebehandling (PDF, 992 kB)
Planbeskrivelse - kommuneplanens arealdel (PDF, 2 MB)
Plandokument 1a - plankart nord (PDF, 29 MB)
Plandokument 1b - plankart sør (PDF, 30 MB)
Plandokument 2 - utfyllende bestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
Plandokument 3 - konsekvensutredning av enkeltområder (PDF, 13 MB)
Kartvedlegg 1 - Tønsberg by (PDF, 12 MB)
Kartvedlegg 2 - sikringssoner og soner med særlig angitte hensyn (PDF, 11 MB)
Kartvedlegg 3- bestemmelsesområder (PDF, 3 MB)
Kartvedlegg 4 - støysoner og faresoner (PDF, 13 MB)
Kartvedlegg 5 - båndleggings- og gjennomføringssoner (PDF, 8 MB)
Kartvedlegg 6 - plakat hele kommunen (PDF, 31 MB)
Vedlegg 1 - bærekraftige område- og lokalsentre (PDF, 13 MB)
Vedlegg 2 - område- og lokalsenterregnskap (PDF, 38 MB)
Vedlegg 3 - rådstoffutredning (PDF, 4 MB)
Vedlegg 4 - rapport, råstoff og masser (PDF, 3 MB)
Vedlegg 5 - notat grønnstrukturinnspill (PDF, 3 MB)
Vedlegg 6 - Naturfaglig vurdering, Taranrød vest (PDF, 3 MB)
Vedlegg 7 - Tilbakeføring av utbyggingsarealer (PDF, 5 MB)
Vedlegg 8 - Rapport om næring, handel og bransjeglidning (PDF, 8 MB)
Vedlegg 9 - Handelsanalyse, Barkåker næringsområde  (PDF, 2 MB)
Vedlegg 10 – konsekvensutredning boliger Jarlsø nord (PDF, 305 kB)