Detaljregulering av Ås næringspark - varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Spir arkitekter AS oppstart av planarbeid for detaljregulering av Ås næringspark.

PlanID og plannavn

3905 20240230 - Ås næringspark

Planavgrensning

 

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å regulere et næringsbygg, tilrettelagt for håndverks- og produksjonsbedrifter, lager og tilhørende kontorer. Reguleringsprosessen skal avklare fremtidig bruk av nåværende areal for lekeplass. 

Om planområdet

Planområdet ligger mellom Ås kontorsenter og Åshaugveien, og er på ca. 10 daa. På området er det i dag en parkeringsplass, noen eneboliger og en lekeplass. 

Ås næringspark omfatter eiendommene Åslyveien 14 (gbnr. 14/20) og Åshaugveien 3 og 5 (gbnr. 14/32 og 14/27). I planområdet inngår også gbnr. 14/53 (lekeplass), og del av Åshaugveien,  Åslyveien og Broen.

Eiendommene inngår i reguleringsplanen for Åskrysset og gang/sykkelvei langs E18 (18.09.84), og er der regulert til boligformål og lekeplass. I forslaget til ny kommuneplan (2023 – 2035) er boligeiendommene, inkludert adkomstvei over gbnr. 14/53, som er vist med formål fremtidig næringsvirksomhet (ikke lekeplassen).

Viktige problemstillinger

Viktige problemstillinger er blant annet adkomst og trafikksikkerhet, områdestabilitet og håndtering av overvann. 

Informasjon om planarbeidet

Planinitiativ

Vedlegg til planinitiativ - illustrasjonsplan

Vedlegg til planinitiativ - stedsanalyse

Referat fra oppstartsmøte

Saksfremlegg behandling av planinitiativ - UPB-sak nr. 005/24 (19.01.2024)

Innspill til planoppstart

Send uttalelse per e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no med kopi til post@spir.no innen 10. april 2024

Uttalelse kan også sendes per brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Spir Arkitekter AS v/Kristian Ottesen på telefon 950 44 063 eller på e-post kristian@spir.no.

Videre behandling

Plankonsulent utarbeider planforslag der alle innspillene er referert og kommentert. Planforslaget og innspillene blir så vurdert av administrasjonen før saken fremmes overfor politikerne som vedtar å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettside.