Detaljregulering av Broen næringsområde – varsel om oppstart av planarbeid

Spir arkitekter AS varsler på vegne av Edh Eiendom AS oppstart av detaljregulering av Broen næringsområde i Tønsberg kommune, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. Samtidig varsles forhandlinger om mulighet for utbyggingsavtale for gjennomføring av planen.

PlanID og plannavn

Plannavn: Broen næringsområde 

PlanID: 3905 20240232

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for å øke utnyttelsen av eksisterende næringsområde på Broen gjennom fortetting. Ut over dette er det behov for å tiltak på veinett, herunder utforming av kryss.

 

 

 

 

 

 

Informasjon om planarbeidet

Broen 2
Tittel Publisert Type
Planavgrensning_Broen næringsområde 220324

04.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planavgrensning_Broen næringsområde 220324.pdf
Planinitiativ Broen næringsområde - vedtak

04.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ Broen næringsområde - vedtak.pdf
Referat fra oppstartsmøte

04.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartsmøte.pdf
Planinitiativ

04.04.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planinitiativ.pdf

Om planområdet

Broen næringsområde ligger sør for Åskrysset og grenser mot Aulielva i vest. Mot øst grenser området til landbruksareal. Planområdet er på ca. 75 daa. og omfatter eksisterende næringsbebyggelse og veiareal.

I ny kommuneplan (2023 – 2035) er området avsatt til nåværende næringsvirksomhet, vei og LNF – område ned mot Aulielva. Kommuneplanen viser også faresone for ras- og skredfare, flomfare og hensynssone for bevaring naturmiljø langs elva.

Deler av næringsområdet inngår i reguleringsplanen for Broen industriområde planID 21010 (08.05.02), og planavgrensningen omfatter også deler av reguleringsplanen for Åskrysset og gang- og sykkelveg langs E18 planID 21001 (18.09.84).

Planområdet kan også sees på kommunens webkart.  

 

Viktige problemstillinger

Forslagsstiller ønsker ikke å legge til rette for arealformålet handel innenfor planområdet. Forslagsstiller ønsker imidlertid å legge til rette for at bedrifter som har sin hovedvirksomhet innenfor lager, verksted eller industri kan ha mindre arealer for handel, herunder såkalte hentepunkt og mindre utstillingslokaler med begrenset vareutvalg tilknytte hovedvirksomheten. En viktig problemstilling i planarbeidet vil være å avklare rammene for dette.

Forslagsstiller tar ikke sikte på å legge til rette for kontorformål eller annen arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet innenfor planområdet.  

Rammene for ny bebyggelse med utnyttelsesgrad og byggehøyder vil være en sentral problemstilling i planarbeidet.

Deler av planområdet er regulert tidligere, og den planlagte utvidelsen vil ikke gi en økning av bruksarealet med mer enn 15.000 m2. Planarbeidet omfattes derfor ikke av § 6 i Forskrift om konsekvensutredninger, som omfatter planer som alltid skal konsekvensutredes.

Planarbeidet inngår i vedlegg II nr. 11 punkt J (næringsbygg). Planarbeidet vil ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn jf. § 10, og utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. § 8. Viktige utredningstemaer ivaretas i arbeidet med planforslaget og tilhørende temautredninger. 

 

Har du spørsmål?

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Spir Arkitekter AS v/Kristian Ottesen tlf 950 44 063 eller på e-post kristian@spir.no

 

Innspill til planoppstart

Uttalelser sendes innen 03.05.24 på e - post til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller brev til Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg. Kopi av uttalelsen kan sendes på e – post: post@spir.no

 

Videre behandling

Plankonsulenten utarbeidet planforslag der alle innspill refereres og kommenteres. Planforslag og innspill blir deretter vurdert av kommunens administrasjon før saken fremmes for politisk behandling. Politisk hovedutvalg for plan- og byggesaker avgjør om planforslaget skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Møteoversikt og sakskart er tilgjengelig på kommunens nettsider.