PPT - Pedagogisk- psykologisk tjeneste

PPT - Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Kort fortalt

 • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. 
 • Tilbyr opplæring, råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler.
 • Gir hjelp til voksne som har behov for voksenopplæring på grunnskolens område.

Hvem kan få hjelp av oss?

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre og sendes fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser. Foreldre/voksne kan også ta kontakt selv. Se skjemaer lenger ned på siden. Vi har taushetsplikt.

Systemarbeid

 • Hjelp med klassemiljøer/klasseledelse for å bedre læringsmiljøet
 • LP-modellen i barnehage og skole
 • Faste kontaktmøter og kontaktpersoner på skolene
 • Skolevegringsteam med ukentlig konsultasjonstid
 • Tidlig innsats i barnehage og skole
 • Deltakelse i Ressursteam i de tilrettelagte barnehagene
 • Deltagelse i Tverrfaglig team i skolene
 • Tverrfaglig team førskolebarn
 • Hjelp med organisering og tilrettelegging i barnehager
 • Veiledning på tiltak, kurs/seminarer innenfor ulike vanskeområder:
 • Begrepstreningsmodellen fra Bredtvedt
 • Arbeid med å få til bedre lese- og skriveopplæring
 • Psykisk helse
 • Oppmerksomhet/uro/konsentrasjonsvansker

Individuell oppfølging

 • Utredning i forhold til barns behov og sakkyndige vurderinger
 • Råd og veiledning til foreldre, skole og barnehage
 • Framskutt og utsatt skolestart
 • Samarbeid om henvisning til 2. og 3. linjetjenesten
 • Konsultasjoner i barnehage og skole
 • Samtaler og forebyggende behandling innen psykisk helse
 • Ulike vanskeområder som bla. forskjellige funksjonshemminger, lese-skrivevansker, matematikkvansker, språk- og kommunikasjonsvansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, samspillsvansker og følelsesmessige vansker, og barn i sorg og krise.PMTO-rådgivning.
   

Voksne

 • PPT for voksne skal hjelpe voksne som ønsker grunnskoleopplæring (barne- og ungdomsskole). Voksenopplæringen i Tønsberg heter Tønsberg læringssenter. De følger opplæringsloven §4a-2.
 • Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning. Dette vurderes av PPT etter henvisning. Henvisning skjer vanligvis i samarbeid med Tønsberg læringssenter.
 • Vårt oppdrag er å veilede voksenopplæringen, og sørge for at skolen ved behov gir tilpasset undervisning eller spesialundervisning.
 • Voksne som ønsker utredning av lese- og skrivevansker, mattevansker eller har behov for psykologisk bistand, men ikke trenger grunnskoleopplæring, vil ikke få utredning av kommunal PPT. Se under for hvilke andre muligheter som finnes.

Andre steder som gir hjelp til voksne

 • Voksne som får opplæring på videregående nivå, kan kontakte PP-tjenesten i fylket om utredning der.
  Les mer på Vestfold og Telemark fylkeskommunes sider
 • Voksne studenter kan kontakte studiestedet for å undersøke om de kan tilby utredning.
 • NAV tilbyr i noen tilfeller utredning. Ta kontakt med NAV for å avklare om dette kan gjelde deg og hvilke vilkår som gjelder.
  Gå til NAV sine nettsider
 • Voksne kan kontakte fagpersoner med privatpraksis for å få utredning.
   

Logopedtjenesten for barn

Logopedtjenesten for barn er en del av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Vi arbeider med barn fra 4 år og unge som strever med:

 • uttalevansker/språklydsvansker
 • stamming/taleflytvansker og stemmevansker

Vi gir direkte undervisning til både førskole- og skolebarn. Skolebarna får undervisningstilbudet på sin hjemmeskole i skoletiden. Førskolebarn får undervisningstilbud i Logopedtjenestens lokaler på Tolvsrød. 

Vi gir veiledning til viktige personer rundt de barna vi jobber med, som foreldre, lærere og assistenter. Førskolebarn som stammer får ofte sitt tilbud som indirekte stammebehandling. Det vil si at vi gir veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen.

Når det gjelder stamming, bør barnet henvises så tidlig som mulig, før fylte 4 år.

Ta kontakt med barnehagen, skolen eller direkte med oss (kontaktinfo nederst på siden).

Logopedtjeneste for voksne, se mer på Tønsberg Læringssenter
 

Konsultasjonsteam i barnehage

Konsultasjonsteam for barnehagebarn gjennomføres hver uke. 

Bestill tid fra dette skjemaet


Logopedisk konsultasjon

I mars 2020 starter Logopedtjenesten opp med en konsultasjonsordning for å kunne tilby et lavterskeltilbud innen de logopediske fagområdene språklydsutvikling og taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Målgruppen er foresatte, helsesykepleiere, samt ansatte i barnehager og skoler.

Bestille time

For å få time må du sende en e-post til Logopedtjenesten ved Eva B. Nielsen: eva.bowig.nielsen@tonsberg.kommune.no. Det er viktig at du informerer om hva du ønsker å drøfte, barnets alder, og hvor mange som ønsker å delta på møtet (f. eks kun foreldre, eller barnehage og foreldre sammen). Konsultasjonsmøter tilbys en tirsdag i måneden i logopedtjenestens lokaler på rådhuset i Tønsberg. Se infoskriv for logopedisk konsultasjon lenger ned på siden for mer informasjon og forberedelser.
 

Kontaktmøter i skole

Hver skole har kontaktmøter med PPT og/eller tverrfaglig team hvor PPT deltar. Ta kontakt med din skole hvis du har behov for en konsultasjon vedrørende ditt barn.
 

Skolefraværsteam

Skolefraværsteamet har ukentlige konsultasjonstid. Ta kontakt med skolen eller Eva Bøwig Nielsen på telefon 33 40 60 40 om du ønsker å snakke med oss.
 

Hvordan få hjelp av oss?

Fyll ut det skjemaet som passer for ditt behov og send det inn til oss.​

Henvisning barn

Henvisning voksne

Henvisning logopedtjenesten

Henvendelse systemarbeid

Henvendelsesskjema til konsultasjonsteamet

Infoskriv for logopedisk konsultasjon (PDF, 131 kB)

Pedagogisk rapport fra barnehage

Pedagogisk rapport fra skole

Vedlegg henvisning - elevens vurdering

Vedlegg henvisning - foresattes vurdering


Hva koster det?

Alle tjenester fra PPT og logoped er gratis.

 

Ansatte

Ansatte i PPT

Her finner du PPT og Logopedtjenesten

 

Til toppen