PPT - Pedagogisk- psykologisk tjeneste

PPT - Pedagogisk- psykologisk tjeneste

Kort fortalt

 • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. 
 • Gir hjelp til voksne som ønsker utredning.
 • Tilbyr opplæring, råd og veiledning til ansatte i barnehager og skoler.

Hos oss får du hjelp med:

 • Systemarbeid og veiledning i barnehage og skole
 • Konsultasjonsteam barnehage
 • Foreldreveiledning
 • Skolevegringsteam
 • Sakkyndighet i forhold til rettigheter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i grunnskole og voksenopplæring
 • Logopedhjelp

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning til foreldre og personale i barnehage og skole i forbindelse med barns utvikling.

Vi hjelper barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge forholdene bedre til rette for barn med særlige behov.

Vi bidrar også i arbeidet med å styrke barnas psykososiale miljø/læringsmiljø. Vi sørger for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det. Dette er vurderinger knyttet til rettigheter i forbindelse med spesialundervisning for elever og voksne, og spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn.

Personalet ved PPT og logopedtjenesten har taushetsplikt.

Hvem kan....?

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser eller at foreldre/voksne tar kontakt selv. 

Dette får du...

Systemarbeid

 • Hjelp med klassemiljøer/klasseledelse for å bedre læringsmiljøet
 • LP-modellen i barnehage og skole
 • Faste kontaktmøter og kontaktpersoner på skolene
 • Skolevegringsteam med ukentlig konsultasjonstid
 • Tidlig innsats i barnehage og skole
 • Deltakelse i Ressursteam i de tilrettelagte barnehagene
 • Deltagelse i Tverrfaglig team i skolene
 • Tverrfaglig team førskolebarn
 • Hjelp med organisering og tilrettelegging i barnehager
 • Veiledning på tiltak, kurs/seminarer innenfor ulike vanskeområder:
 • Begrepstreningsmodellen fra Bredtvedt
 • Arbeid med å få til bedre lese- og skriveopplæring
 • Psykisk helse
 • Oppmerksomhet/uro/konsentrasjonsvansker

Individuell oppfølging

 • Utredning i forhold til barns behov og sakkyndige vurderinger
 • Råd og veiledning til foreldre, skole og barnehage
 • Framskutt og utsatt skolestart
 • Samarbeid om henvisning til 2. og 3. linjetjenesten
 • Konsultasjoner i barnehage og skole
 • Samtaler og forebyggende behandling innen psykisk helse
 • Ulike vanskeområder som bla. forskjellige funksjonshemminger, lese-skrivevansker, matematikkvansker, språk- og kommunikasjonsvansker, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, samspillsvansker og følelsesmessige vansker, og barn i sorg og krise.PMTO-rådgivning

Voksne

 • Utredninger av voksnes behov etter §4a-2
 • Utredninger for lese- og skrivevansker og andre vansker
 • Råd og veiledning på individ, gruppe og systemnivå ved Voksenopplæringa
 • Psykisk helse i form av samtaler med voksne etter behov

Logopedtjenesten for barn

Logopedtjenesten for barn er en del av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Vi arbeider med barn fra 4 år og unge som strever med:

 • uttalevansker/språklydsvansker
 • stamming/taleflytvansker og stemmevansker

Vi gir direkte undervisning til både førskole- og skolebarn. Skolebarna får undervisningstilbudet på sin hjemmeskole i skoletiden. Førskolebarn får undervisningstilbud i Logopedtjenestens lokaler på Tolvsrød. 

Vi gir veiledning til viktige personer rundt de barna vi jobber med, som foreldre, lærere og assistenter. Førskolebarn som stammer får ofte sitt tilbud som indirekte stammebehandling. Det vil si at vi gir veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen.

Når det gjelder stamming, bør barnet henvises så tidlig som mulig, før fylte 4 år.

Ta kontakt med barnehagen, skolen eller direkte med oss (kontaktinfo nederst på siden).

Logopedtjeneste for voksne, se mer på Tønsberg Læringssenter

Konsultasjonsteam i barnehage

Konsultasjonsteam for barnehagebarn gjennomføres hver uke. Ta kontakt med barnehagen din eller Eva Bøwig Nielsen på telefon 33 40 60 40 hvis du ønsker en konsultasjon.

Kontaktmøter i skole

Hver skole har kontaktmøter med PPT og/eller tverrfaglig team hvor PPT deltar. Ta kontakt med din skole hvis du har behov for en konsultasjon vedrørende ditt barn.

Skolevegringsteam

Skolevegringsteamet har ukentlige konsultasjonstid. Ta kontakt med skolen eller Eva Bøwig Nielsen på telefon 33 34 83 40 hvis du ønsker en konsultasjon.

Hvordan få hjelp av oss?

Fyll ut det skjemaet som passer for ditt behov og send det inn til oss.​

Henvisning barn

Henvisning voksne

Henvisning logopedtjenesten

Henvendelse systemarbeid

Pedagogisk rapport fra barnehage

Pedagogisk rapport fra skole

Vedlegg henvisning - elevens vurdering

Vedlegg henvisning - foresattes vurdering

Hva koster det?

Alle tjenester fra PPT og logoped er gratis.

 

Ansatte

Ansatte i PPT

Her finner du PPT og Logopedtjenesten

 

Til toppen